Pracownia Pro Age

 

Współorganizator cyklicznej Konferencji Międzynarodowej SILVER TOURISM; ekspert merytoryczny – od 2016 roku; Komitet Organizacyjny i Zespół Ekspercki przy DARLOT – Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna
Pracownia Pro Age – Pracownia skupia specjalistów – praktyków, zajmujących się szeroko rozumianą edukacją i rozwojem świadomości w zakresie wyzwań społecznych, związanych z przełomem demograficznym.

Nasi eksperci, wykładowcy i trenerzy od lat pracują ze środowiskami osób 55+ oraz wyspecjalizowanymi instytucjami, których celem jest przygotowanie kadr do profesjonalnych działań na rzecz rozwoju srebrnej gospodarki, standaryzacji produktów i usług w starzejącym się społeczeństwie. Kadra Pracowni edukuje także środowiska zainteresowane podnoszeniem jakości i wzrostem dostępności rozwiązań technologicznych dla grupy wiekowej 60+.

Nasze kompetencje i przygotowanie obejmują następujące obszary:

PEDAGOGIKĘ DOROSŁYCH

GERONTOPEDAGOGIKĘ I GERONTOLOGIĘ SPOŁECZNĄ

PSYCHOLOGIĘ I GERONTOPSYCHOLOGIĘ

GERONTOSOCJOLOGIĘ

KULTUROZNAWSTWO

Głównym celem Pracowni ProAge jest przygotowanie świadomych, profesjonalnych, odznaczających się wysokimi kompetencjami praktycznymi specjalistów, zajmujących się działaniami skierowanymi do osób w wieku 60+ oraz rozwojem potencjału ekonomicznego swoich przedsiębiorstw, z uwzględnieniem dynamicznego procesu starzenia się społeczeństwa.
Proponujemy nowatorskie metody edukacyjne w priorytetowych obszarach rekomendowanych przez Unię Europejską oraz światowe trendy rozwojowe.
Chcemy wspólnie z tymi, którzy są zainteresowani bardzo szeroko pojmowaną problematyką „silver economy” tworzyć przestrzeń edukacyjną, służącą rozwojowi standardów jakościowych i wypełnieniu „luki kompetencyjnej” w obszarach związanych z polityką demograficzną, polityką senioralną, ekonomią starzenia się i długowieczności.
Wszystkie propozycje edukacyjne oparte są na wiedzy gerontologicznej, a współpraca międzynarodowa pozwala nam na wykorzystywanie najnowszych badań, doświadczeń i rozwiązań.

Oferta komercyjna w ramach Pracowni Pro Age (Współorganizacja i prowadzenie z Fundacja 2035 i innymi partnerami Pracowni):

W naszej ofercie znajdziecie Państwo trzy podstawowe obszary działań, skierowane do różnych odbiorców.

Wszystkie obszary składają się z III Modułów edukacyjnych.

Moduł III jest etapem, który można wybrać po skorzystaniu z Modułów I i II i jest propozycją uzyskania certyfikatu „ProAge”. W tym module uczestnicy mogą poszerzyć swoją wiedzę o umiejętności związane z pozyskiwaniem środków na realizację projektów skierowanych do odbiorców w wieku 60+ oraz zasady pisania takich projektów w oparciu o wiedzę i doświadczenia innych realizatorów.
Osoby indywidualne będą mogły poszerzać i wzmacniać swoje kompetencje zarówno w celach zawodowych, jak i osobistych.
Wszystkie moduły edukacyjne zawierają część teoretyczną, opartą na wiedzy z zakresu gerontopedagogiki i socjogerontologii oraz pedagogiki dorosłych i psychogerontologii.
Wymienione dyscypliny naukowe wykorzystane zostaną w zakresach: podstawowym – dla wszystkich uczestników ( obowiązkowy dla wszystkich Moduł I ) oraz poszerzonym o specjalistyczne, szczegółowe zastosowanie, w zależności od wybranego szkolenia dla konkretnej specjalności. (Moduł II )

Proponowane przez nas, przykładowe specjalizacje w zakresie poszerzonej edukacji gerontologicznej, ukierunkowanej na konkretną dziedzinę:

projektanci i architekci

animatorzy kultury i czasu wolnego

trenerzy sportowi i prowadzący zajęcia rekreacyjne

prawnicy

terapeuci

nauczyciele

edukatorzy z różnych dziedzin w tym

edukatorzy w zakresie kompetencji cyfrowej seniorów

urzędnicy, pracownicy socjalni i inne osoby pracujące w środowiskach zróżnicowanych wiekowo

inne osoby, chcące poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w opisanych zakresach tematycznych

Nasza oferta nie jest zamkniętym katalogiem i w sposób elastyczny możemy ją dostosowywać do pojawiających się potrzeb i sugestii odbiorców.

Biznes
Dla szeroko rozumianego klienta biznesowego proponujemy dwa moduły edukacyjne.

MODUŁ I – PODSTAWOWY
Wprowadzenie w tematykę „silver economy” w oparciu o światowe trendy i rekomendacje. W tym module zainteresowani odbiorcy pozyskają podstawową wiedzę z zakresu:

trendów demograficznych i implikacji dla ekonomii i biznesu w Polsce

specyfiki „klienta – konsumenta” 60+ – stan na dziś i obserwowane zmiany

projektowania uniwersalnego i „design thinking” w biznesie ze szczególnym uwzględnieniem grupy wiekowej 60+

MODUŁ II
Jest to rozszerzona propozycja edukacyjno-praktyczna, polegająca na połączeniu zajęć wykładowych ze spotkaniami z grupami osób w wieku 60+.
Celem jest skonfrontowanie propozycji produktów i usług z potrzebami, oczekiwaniami i możliwościami wykorzystania przez potencjalnych odbiorców.
Elementem opcjonalnym jest przygotowanie do pełnienia funkcji „managera demograficznego” w firmie-przedsiębiorswie, w oparciu o strategię zarządzania wiekiem.
Zapraszamy także banki i instytucje finansowe oraz ubezpieczeniowe.

MODUŁ III W BIZNESIE : PAKIET EDUKACYJNO-INFORMACYJNY, PROWADZĄCY DO UZYSKANIA CERTYFIKATU PROAGE !

Instytucje publiczne i urzędy

Moduł I – Podstawowy
służy pozyskaniu bazowych informacji i zapoznaniu się z wiedzą, dotyczącą:

trendów demograficznych i ich wpływu na zmianę struktury społecznej

konsekwencji i wyzwań, związanych z przełomem demograficznym z punktu widzenia administracji i polityki społecznej

specyfiki grupy wiekowej 60+ – możliwości, ograniczeń, barier, oczekiwań i potencjału

konieczności zmian postaw i realizacji idei „społeczeństw przyjaznych starzeniu”

Moduł II
Na tym etapie treści edukacyjne zostaną dostosowane do konkretnej grupy urzędników-pracowników, z uwzględnieniem specyfiki tematycznej danej jednostki: kultura, edukacja, sprawy społeczne, działania obywatelskie, zdrowie, transport publiczny, itp.
Uczestnicy, oprócz wiedzy teoretycznej, będą mieli okazję spotkać się z grupami osób 60+, aby zastosować swoje nowo nabyte w praktyce i przedyskutować newralgiczne punkty, mogące stwarzać trudności.

Moduł III – dla zainteresowanych osób

Pracownia Pro Age – treści premium

Aby otrzymać dostęp do dodatkowych materiałów, dokumentów, szkoleń i innych atrakcji,
które da Ciebie przygotowaliśmy, musisz być zarejestrowanym użytkownikiem.

Rejestracja jest bezpłatna i zajmie Ci dosłownie chwilkę.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial