Archiwum

I posiedzenie KDO ds. Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowe

27/02/2019

27 lutego odbyło się I posiedzenie KDO ds. Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej.

Uczestniczyło w nim 8 organizacji pozarządowych, inicjatorów powołania komisji i dwie nowe zachęcone możliwością aktywnej partycypacji w działaniach dotyczących przyszłości wszystkich pokoleń łodzian. Z ramienia Urzędu Miasta w spotkaniu wzięli udział Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Łukasz Prykowski oraz Dominik Zasadziński z Zespołu ds. Seniorów WZiPS UMŁ.

Łukasz Prykowski przypomniał zebranym ideę powoływania komisji dialogu obywatelskiego, ich funkcje i określone prawem możliwości. Podczas inaugurującego posiedzenia wybrani zostali: dwoje przewodniczących KDO (Maria Magdalena Poulain Fundacja 2035, Grażyna Busse Stowarzyszenie Hipokamp) i sekretarz ( Zdzisław Weder SIRP). Każda z organizacji opowiedziała o sobie i wizji swojej roli w działaniach komisji. Ustalono terminy spotkań na każdy ostatni czwartek miesiąca. Posiedzenia KDO są otwarte dla wszystkich mieszkańców naszego miasta zainteresowanych poruszanymi tematami.

Więcej na stronie: aktywniobywatele.uml.lodz.pl

Organizacje wchodzące w skład KDO:

1) Fundacja 2035
2) Stowarzyszenie „Obszary Kultury”
3) Stowarzyszenie Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej „Hipokamp”
4) Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
5) Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków
6) Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie
7) Fundacja na Rzecz Osób Chorych Psychicznie „Miłorząb”
8) Fundacja Rodzice Przyszłości

II Posiedzenie KDO – 26.03.2014

W wyniku przeprowadzonej dyskusji i zgłaszanych uwag, dotyczących analizy dokumentu „Strategia rozwiązywania problemów społecznych w mieście Łodzi na lata 2011 – 2020” uczestnicy posiedzenia KDO wyodrębnili następujące wnioski i rekomendacje:

Należy zapoznać się z dokumentami przedstawiającymi stan realizacji obowiązującej strategii i poziomem osiągniętych wskaźników/rezultatów (raporty MOPS, inne)

Należy zaprosić na najbliższe posiedzenie KDO przedstawiciela MOPS, aby:

przedstawił w/w dokumenty,
zapoznał członków Komisji ze stanem przygotowań i najbardziej aktualnymi danymi statystycznymi, ponieważ jest to niezbędne do świadomego merytorycznego włączenia się organizacje członkowskie KDO w przygotowywanie nowego dokumentu „Strategii”.
Należy zaprosić przedstawiciela Wydziału Edukacji w celu omówienia obszaru Strategii związanego z zagadnieniami edukacji (w tym edukacji międzypokoleniowej / gerontologicznej / demograficznej / obywatelskiej) oraz przystosowania oferty edukacyjnej do zmieniającego się rynku pracy w kontekście demograficznych przemian (silver economy/white economy)

Należy zaprosić w dalszej perspektywie osoby odpowiedzialnej za politykę mieszkaniową miasta, aby uzyskać informacje i przekazać sugestie, dotyczące mieszkalnictwa w kontekście zmian demograficznych i starzenia się miasta.

Kontekst mieszkaniowy i zagospodarowanie przestrzenne wymaga także współpracy z urbanistami, planistami i architektami odpowiedzialnymi za funkcjonalność i dostępność przestrzeni publicznej.

Uczestnicy posiedzenia KDO sformułowali następujące wnioski szczegółowe:

Konieczność rozwoju sieci Centrów Aktywnego Seniora, zgodnie z założeniami programu Aktywizacja 60+; ulokowanie w nich punktów kompleksowego wsparcia; pełniejsze wykorzystanie infrastruktury i działań placówek, gdzie znajdują się Centra, do realizacji działań międzypokoleniowych, wzmacniających współpracę w różnych grupach wiekowych (dzieci/młodzież-seniorzy)

Pilna intensyfikacja działań na rzecz osób dotkniętych i zagrożonych chorobami otępiennymi: dzienne specjalistyczne ośrodki wsparcia w każdej dzielnicy, dostęp do specjalistów-geriatrów, psychogeriatrów, działania profilaktyczne (centrum diagnostyczne); programy wspierające rodziny-opiekunów nieformalnych, kształcenie kadr, profesjonalizacja i standaryzacja działań

Rozpoznanie i wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii i innowacji w pomocy społecznej dla wzmocnienia i unowocześnienia działań wspierających i pomocowych – przykład: „sieć życia”; współpraca ze specjalistami, badanie potrzeb i oczekiwań

Wzmocnienie roli samopomocy i samoorganizacji poprzez edukację, wsparcie merytoryczne i techniczne oraz budowanie sieci

Obserwuj, polub, podziel się 🙂

Inne aktualności

BILDUNG+DIGITAL?!

BILDUNG+DIGITAL?!

Za nami ostatnie spotkanie partnerskie – tym razem w Czechach, w miejscowości Frydek-Mistek. Podsumowaliśmy wszystkie działania i materiał...

czytaj dalej
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial